3.10.08

Tauhid

Ketahuilah amalan orang kafir/non islam,
amalan mereka bagaikan abu ditiup angin kencang.
mereka tidak dapat manfaat dari apa yang mereka kerjakan

Berikut beberapa rincian agar supaya tauhid kokoh dalam hati

Macam-macam tauhid :
1.Tauhid Rububiyah.
Yaitu, meyakini bahwa Allah yang menciptakan hambanya, memberi rezki, yang menghidupkan dan mematikan mereka dengan kata lain tauhid rububiyah adalah mengesakan Alloh dalam segala perbuatanNya seperti mencipta, memberi rezki, menghidupkan dan mematikan. Orang musrik dizaman nabi Muhammad meyakini tauhid iniyaitu orang musrik yahudi, nasrani, majusi, kecuali kaum dahriyin (komunis) yang tidak mengakui tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah belum cukup menjadikan seseorang menjadi pemeluk islam, belum cukup untuk menjamin kehormatan darah dan hartanya, serta belum cukup untuk menyelamatkannya diakhirat, sebelum menyatakan tauhid uluhiyah.

2.Tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah, mengesakan Alloh dalam amalan ibadah, berdoa, bernadzar, berkorban, berharap, takut, tawakal, taubat. Tauhid uluhiyah adalah hak Alloh atas makhluknya dan kewajiban hambaNya.

Keutamaan tauhid uluhiyah :

*.Tauhid uluhiyah merupakan nikhmat Alloh yang terbesar bagi hambaNya.(an nahl:2).*.Tauhid uluhiyah merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia(Adz Dzaariyat:56)
*.Merupakan tujuan diturunkannya kitab kitab Alloh(Hud:1-2)*.Meraupakan jalan keluar dari kesulitan dan hindari siksaan dunia dan akhirat.
*.Dapat mencegah kekal dalam neraka, selama tauhid ada dalam hati walau sebesar biji sawi.*.Bila tauhid uluhiyah sempurna dihati maka akan terhindar dari siksa neraka.
*.Orang yang memilikinya akan mendapatkan petunjuk dan keamanan yang sempurna dunia akhirat.*.Merupakan jalan utama untuk mendapakan ridla illahi dan pahala.
*.Sarana untuk mendapatkan syafaat nabi Muhammad s.a.w.*.Merupakan penentu diterima/tidak dan dapat pahala/tidak semua amalan amalan seseorang.
*.Memotivasi seorang hamba untuk melakukan kebaikan dan menghindari kemungkaran dan dapat mengobati lara ketika ditimpa musibah.*.Dengan meyakini tauhid uluhiyah dapat meringankan beban penderitaan dan kesakitan seorang hamba.
*.Menghindari manusia dari ketergantungan makhluk lainnya dan menghindari berbuat sesutu karena makhluk lain.*.Amalan yang sedikit dzahirnya akan dilipat gandakan nilainya oleh Allah tanpa batas dan tak terhingga.
*.Kepada orang yang bertauhid Allah menjanjikan kemenangan, pertolongan, kemuliaan, kehormatan, petunjuk, kemudahan, kebaikan, taufiq dalam perbuatan dan perkataan di dunia.*.Dengan tauhid Alloh melindungi orang orang beriman dari keburukan dunia akhirat, dan keteraman dalam hidup.

Faktor faktor yang dapat memantapkan tauhid.
Tauhid ibarat tanaman yang tmbuh dalam hati seorang mukmin, kemudian tumbuh cabang-cabangnya yang semakin hari makin panjang dan indah, demikian pula iman semakin disirami dengan ketaatan kepada Alloh swmakin bertambah pula kecintaanya pada Alloh. Diantara faktor yang dapat menumbuhkan ketauhidan dalam hati seseorang sbb :
*.Berbuat taat karena mengharap pahala disisi Allah.*.Meninggalkan makhsiat karena takut pada siksa Alloh.
*.Memikirkan (taffakur) ciptaan Alloh yang ada dibumi dan di langit.*.Mengenali nama nama dan sifat Alloh.
*.Senantiasa menimba ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya.*.Membiasakan memahami, membaca, mengahayati AlQur,an.
*.Mendekatkan diri pada Alloh dengan amalan sunnah disamping amalan fardhu.*.Berdzikir pada Alloh dalam segala sikon dengan lidah dan hati, perbuatan.
*.Mengutamakan apa yang dicintai Alloh diatas segala yang dicintai.*.Mensyukuri nikhmad Alloh baik yang dzahir maupun bathin.
*.Merendahkan hati dihadapan Alloh.*.Berkhalwat, menyendiri denagn Alloh pada 1/3 malam (tahajjud) dan memohon ampun padanya.
*.Bergaul dengan orang shaleh yang cinta pada Allah.*.Menghilangkan segala sarana yang dapat menghalangi dekat dengan Alloh.
*.Meninngalkan perkataan, perbuatan yang tidak berguna bagi kehidupan duniawi/akhirat.*.Menghilangkan kebiasaan makan berlebihan.
*.Mencintai sesama muslim sebagaimana ia mencintai sesauatu untuk dirinya.*.Membersihkan hati dari sifat iri, dengki, takabbur, ghurur, ujub dan riya.
*.Ridla dan rela pada semua aturan Alloh yang termaktud dalam AlQur,an.*.Bersyukur bila mendapat nikhmat dan bersabar bila ditimpa musibah.
*.Segera bertaubat bila melakukan perbuatan dosa.*.Mengikuti perilaku nabi muhammad dalam segala hal.
*.memperbanyak amalan shaleh, berinfak, budi pekerti baik dan menyambung tali silaturrahim.*.Berjihad fisabilillah/berjuang dijalan Alloh.
*.Makan makanan yang halal dan toyibah/baik/tidak merusak.*.Melakukan amar ma,ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar.

Keutamaan tauhid sbb :
*.Tauhid adlah jalan untuk menghilangkan segala kesempitan dan menghindarkan azab dunia dan akhirat.*.Tauhid dapat menghindari kekalnya seseorang di neraka selama dalam hatinya da iman/ketauhidan walau sebesar biji sawi.
*.Dengan tauhid seseorang dapat meraih petunjuk dan keamanan sempurna dunia akhirat.*.Tauhid jalan satu satunya untuk mendapatkan ridla Alloh dan syafaat Muhammad rosululloh.
*.Semau amalan ,perbuatan, perkataan dzahir/bathin ukuran sempurna/tidak, diterima/tidak tergantung pada tauhid dan keikhlasan.*.Bila tauhid sudah sempurna dalam hati maka Alloh akan menjadikan seorang hamba mencintai keimanan membenci kekufuran, kefasiqan, ekmaksiatan dan memasukannya pada golongan orang yang mendapat petunjuk.
*.Dengan tauhid, seseorang dapat meringankan segala penyakit dan musibah, sehingga siap menerima segala musibah dan diberi keuatan serta ketabahan.*.Alloh s.w.t, melindungi orang yang bertauhid dari segala keburukan dunia akhirat, dan mengkaruniakan kehidupan yang baik, ketenteraman hati dan ketenangan jiwa.

Catatankoe :
Ya Alloh bahagiakan hidup kami dengan tauhid dan umat, sunggah kami bersaksi dengan tauhid.

produck@catatanislamkoe.blogspot.com

Tidak ada komentar: